Alexia Gibb, Member

Senior

Accounting Major

Hometown: Philadelphia, PA